Ro-Nalt Schrauwen (1961, Dordrecht) is autonoom kunstenaar uit Nederland, is initiatiefnemer van Pakje Kunst en was projectleider van ‘de Zondaars’, een samenwerking tussen zeven kunstenaars uit zeven verschillende discipline die zich lieten inspireren door de Zeven Hoofdzonden.

 

In de late jaren 70 is hij opgeleid tot edelsmid in Schoonhoven, alwaar zijn interesse in vorm en beeld uitgediept is. Met name de 'kwabstijl' trekt zijn aandacht, omdat hij houdt van de vloeiende vormen die samenkomen en uiteengaan.

De Beeldhouwer

In mijn werk laat ik me inspireren door het vrouwenlichaam, waarbij het niet gaat om de exacte weergave maar om de verrassing die in welvingen en overgangen besloten liggen. Hierdoor zijn de beelden zowel figuratief als geabstraheerd.

Daarnaast zijn Barbara Hepworth en Hans Arp inspiratiebronnen voor de beelden die En Taille Directe ontstaan. Uitgangspunt is dat wat de steen openbaart, van waaruit het beeld verder opgebouwd wordt tot een evenwichtig geheel.

De Collagist

 

Als collagist raakt hij geïnspireerd door de surrealistische mogelijkheden om verschillende beelden/foto's om te zetten tot een nieuwe werkelijkheid. Het vervreemdende karakter van de collage dwingt mensen om aandachtiger naar de collages te kijken om de essentie er uit te halen.

 

 

In zijn transparante collages en installaties laat hij zich inspireren door het getal 7 en de religieuze invulling daarvan. Daarbij verkent hij de grens van wat men betamelijk vindt en wanneer niet meer.

De winkel

Bezoek de winkel voor het aanbod en de voorwaarden.

Ro-Nalt Schrauwen (1961, Dordrecht) is an autonomous artist from the Netherlands, is the initiator of Pakje Kunst and was project leader of 'de Zondaars', a collaboration between seven artists from seven different disciplines who were inspired by the Seven Deadly Sins.

 

In the late 1970s he was trained as a goldsmith in Schoonhoven, where his interest in form and image deepened. The 'lobe style' in particular attracts his attention, as he likes the flowing shapes that come together and separate.

The Sculptor

In my work I am inspired by the female body, where it is not about the exact representation but about the surprise that lies in curves and transitions. As a result, the images are both figurative and abstract.

Barbara Hepworth and Hans Arp are also sources of inspiration for the images that En Taille Directe are created. The starting point is what the stone reveals, from which the image is further built up into a balanced whole.

 

The Collagegist

As a collagist, he is inspired by the surreal possibilities of converting different images/photos into a new reality. The alienating nature of the collage forces people to look more closely at the collages in order to extract the essence.

In his transparent collages and installations he is inspired by the number 7 and its religious interpretation. In doing so, he explores the limits of what is considered appropriate and when not.

Shop

At the shop you'll get an impression of my work. If you're interested to buy my work, please send a mail to: VensterS@schrauwen.biz